Αναζητώ και ανακαλύπτω το παρελθόν

Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων τής Φ.Ε.

Υπεύθυνη: Κ. Λογαρά – Λαμπρινουδάκη

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Perjovschi
Dan Perjovschi, 2012. O Ρουμάνος σκιτσογράφος περιλαμβάνει στο βιβλίο τής Ιστορίας ως κύριο, λαμπερό στοιχείο την κλασική παράδοση, η οποία συμβολίζεται με τον ιωνικό κίονα.

Η Αρχαιολογία θεωρείται σήμερα ως ο βασικός πυλώνας τής Ιστορίας, καθώς αποτελεί το ορατό μέρος της. Τα έργα και τα αντικείμενα των περασμένων γενεών που έχουν σωθεί, συνθέτουν πολύτιμο υλικό για την ιστορική έρευνα. Πόσο σημαντικά είναι τα αρχαιολογικά ευρήματα φαίνεται από το γεγονός ότι όλη η γνώση μας για την προϊστορική εποχή  βασίζεται αποκλειστικά στην Αρχαιολογία.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Τα τελευταία τριάντα (30) χρόνια η αρχαιολογική έρευνα έχει προχωρήσει, πέρα από την ανασκαφή και τη δημοσίευση των ευρημάτων, και σε έναν νέο τομέα δράσης, γνωστό με τον γενικότερο όρο Διαχείριση των Μνημείων. Διαχείριση Μνημείων είναι η προστασία και η συντήρηση των μνημείων, με σκοπό τη διατήρηση και την ανάδειξή τους. Ανάδειξη Μνημείων, σημαίνει ότι στο πλαίσιο της Διαχείρισης γίνονται συστηματικές εργασίες συντήρησης και παράλληλα διαμορφώνεται κατάλληλα η εικόνα τού μνημείου και ο περιβάλλων χώρος, ώστε το μνημείο να είναι επισκέψιμο και η κατανόησή του να συμπληρώνεται από ενημερωτικά κείμενα για την ιστορία και τη σημασία τού μνημείου για την εποχή του.

Η Διαχείριση Μνημείων θεσμοθετήθηκε με τον νέο Νόμο 3028/2002 για την «Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει τής Πολιτιστικής Κληρονομιάς», που εκσυγχρονίζει την  ελληνική νομοθεσία για τα μνημεία, αντικαθιστώντας τον παλαιό Νόμο τού 1932.

Λόγοι που επέβαλαν την ανάπτυξη τού τομέα «Διαχείριση των Μνημείων»

  1. Η άμεση συσχέτιση τής αρχαιολογίας με την ιστορία, τόσο στο επιστημονικό κοινό όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Σήμερα, τα αρχαιολογικά μνημεία θεωρούνται ζωντανές εικόνες τού παρελθόντος και ο άνθρωπος έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη να γνωρίζει και να σέβεται την ιστορία του. Συνεπώς, επιβάλλεται η ένταξή τους στη σύγχρονη ζωή, μέσα από την προστασία και τη διατήρησή τους.
  2. Η άνοδος τού επιπέδου μόρφωσης και η αύξηση των ενδιαφερόντων σε ευρέα στρώματα τής κοινωνίας διεθνώς. Η ταχύτητα διάδοσης τής πληροφορίας και η αύξηση τού τουρισμού σε διεθνές επίπεδο.
  3. Η συνειδητοποίηση ότι οι ανεπίτρεπτες καταστροφές των μοναδικών τεκμηρίων τής ανθρώπινης μνήμης και πείρας στερούν πολύτιμη γνώση για την εθνική μας και την παγκόσμια ιστορία από τις επόμενες γενεές.
  4. Η αναγκαστική διεξαγωγή σωστικών ανασκαφών, εξαιτίας τής κατακόρυφης αύξησης τής οικοδομικής δραστηριότητας των τελευταίων δεκαετιών, που δημιούργησε τη λήψη άμεσων αποφάσεων για την τύχη των μνημείων που έρχονται στο φως.
  5. Οι χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες πηγές, οι οποίες έδωσαν τη δυνατότητα για την υλοποίηση έργων υψηλού κόστους, με σκοπό την αρχαιολογική επέμβαση στα μνημεία.